Kaip augant kaštams užtikrinti, kad vykdoma viešojo pirkimo sutartis netaptų nepakeliama našta jūsų verslui?

Kilus karui Ukrainoje daugumai viešųjų pirkimų sutartis Lietuvoje vykdančių verslų kyla klausimų, kaip užtikrinti, kad privataus subjekto vykdoma viešojo pirkimo sutartis netaptų nuostolinga ir nepakeliama našta verslui dėl augančių veiklos kaštų? Atsakydami į tai dalinamės įžvalgomis apie teisinio reguliavimo kontekstą ir ką reikėtų numatyti prašyme inicijuojant viešųjų pirkimų sutarties pakeitimus, siekiant pakeisti kainą ar darbų atlikimo terminą.

Yra paralelių ir su Covid-19 nulemtu kaštų augimu

Viešojo pirkimo sutartis – komercinė sutartis su tam tikrais ribojimais, nustatytais viešuosius pirkimus reguliuojančiomis teisės normomis, todėl sprendžiant dėl jų pakeitimo nepakanka įsivertinti tik civilinio kodekso normas, būtina neperžengti imperatyvų, kad Viešųjų pirkimų tarnyba ar kitos kompetentingos institucijos neturėtų pagrindo inicijuoti pažeidimų tyrimus, pripažinti veiksmus neteisėtais.

Tiek COVID-19, tiek karas Ukrainoje privatiems subjektams lemia didelius papildomus kaštus: degalų kainų didėjimas, sankcijos prekėms iš Rusijos ir Baltarusijos, prekių pristatymo vėlavimai, didėjanti infliacija ir vartotojų kainų indeksai.

Dalį rizikos privatūs subjektai turi prisiimti, tačiau rizika yra apribojama bonus pater familias principu, todėl, jeigu nebuvo įmanoma prognozuoti tokio masto, dydžio pokyčių, abi šalys turi spręsti dėl viešojo pirkimo sutarties keitimo.

Ar yra galimybių keisti jūsų VP sutarties sąlygas, lemia eilė aspektų

Tiekėjai ir perkančiosios organizacijos / perkantieji subjektai turi atsižvelgti į:

  • Sutarties nuostatas. Jeigu jose numatytas kainų keitimas, indeksavimas, tuomet vadovaujantis šiomis nuostatomis šalys turi susitarti dėl sutarties pakeitimo. Taip pat galima tartis dėl prekių modelio pakeitimo, jeigu jis nustatytas ar netgi spręsti dėl force majeure taikymo ir atleidimo nuo atsakomybės;
  • Viešųjų pirkimų įstatymo normas, reguliuojančias sutarčių keitimą, ypač leidimą keisti sutartis dėl nenumatytų aplinkybių;
  • Kompetentingų institucijų išaiškinimus. VPT yra pateikusi rekomendacijas, leidžiančias ne tik keisti pačias sutarčių kainas / įkainius, tačiau taip pat pakeisti ar nustatyti indeksavimo tvarką, siūloma remtis jų viešinamų šabloninių sutarčių nuostatomis. Visgi, tokie pakeitimai taip pat turi atitikti Viešųjų pirkimų įstatymo 89 str. 1 d. 3 p. / Komunalinio sektoriaus įstatymo 97 str. 1 d. 3 p.

Teismų praktikoje, kai tiekėjai siekė padidinti kainas ar padaryti kitus pakeitimus dėl COVID-19, išaiškinti šie svarbūs aspektai:

  • force majeure buvo aiškinamas siaurai – force majeure nėra laikomas kontrahentų prievolių nevykdymas, net jeigu jie to negali įvykdyti dėl force majeure aplinkybių;
  • tiekėjai turi detaliai pagrįsti, kaip sutartį konkrečiai paveikė aplinkybės, nepakanka abstraktaus nurodymo į COVID-19 ar karantiną.

Kita vertus, nereikėtų sutapatinti force majeure įrodinėjimo sąlygų su Viešųjų pirkimų įstatymo 89 str. 1 d. 3 p. / Komunalinio sektoriaus įstatymo 97 str. 1 d. 3 p.

Ką nurodyti VP sutarties pakeitimus inicijuojančiame prašyme? 

Siekiant inicijuoti viešojo pirkimo sutarties pakeitimus rekomenduotina prašyme nurodyti:

  • konkrečius karo Ukrainoje padarinius – kaip konkrečiai ši situacija paveikė sutarties vykdymą, t. y. ženkliai padidėjo kuro, medžiagų kainos, prekės turėjo būti pristatytos iš Ukrainos arba Rusijos, Baltarusijos, tačiau įmonėms taikomos sankcijos ir prekes reikalinga pakeisti kito gamintojo prekėmis;
  • konkrečias prekes (medžiagas ir įrenginius), kurių kainos padidėjo ir kiek jos padidėjo nuo sutarties sudarymo momento;
  • konkretų terminą, kada planuojama pristatyti prekes, atlikti darbus, taip pat kad nebuvo prieš tai vėluojama pristatyti prekių, atlikti darbų;
  • konkrečius įrodymus, jog negalėjote numatyti tokių kainų kilimo, prekių pristatymo ar darbų atlikimo terminų sudarant sutartį. Galima nurodyti kokio kainų kilimo buvo tikimasi pagal bendrą rinkos situaciją, ir kiek iš tiesų pasikeitė, taip pat kokie konkretūs veiksniai nulėmė vėlavimus. Vertėtų pateikti gamintojų, tiekėjų, transporto bendrovių patvirtinimus dėl prekių pristatymo vėlavimų ir pan. Taip pat šiuo metu itin aktualūs tampa vartotojų kainų indekso ir infliacijos dydžio kitimai, palyginant juos su prognozėmis ar ankstesnių laikotarpio kitimo tendencijomis, tokiu būdu parodant, jog tokių didėjimų privatūs subjektai ir perkančiosios organizacijos / perkantieji subjektai negalėjo numatyti;
  • kokių veiksmų buvo imtasi tam, kad būtų išvengta kainų padidėjimo ir darbų vykdymo vėlavimo (pvz., ieškota kitų tiekėjų medžiagoms, tačiau visi tiekėjai padidino kainas arba darbams vykdyti pasitelkti papildomi subrangovai, pakeisti vėluojantys subrangovai).

Garantijų nėra, tačiau institucijų požiūris leidžia tikėtis lankstumo 

Garantijos, jog su visais pirkimų vykdytojais pavyks susitarti ir padidinti darbų kainas, pratęsti terminus, pakeisti vienas prekes kitomis, nėra, tačiau kompetentingų institucijų palankumas ir požiūris leidžia tikėtis palankesnių išaiškinimų, sutarčių pakeitimų įvertinimų.

Informaciją nuolat atnaujinsime. Dėl Ukrainoje vykstančio karo teisinio poveikio viešųjų pirkimų sutarčių vykdymui konsultacijų, dokumentų rengimo ir atstovavimo rašykite info@spclegal.lt