Atsakomybės ribojimas bei privatumo ir slapukų politika

Atsakomybės ribojimas

Šis elektroninis laiškas ir visi jo priedai yra konfidencialūs ir sudaro advokato profesinę paslaptį. Jei šį laišką gavote per klaidą, prašome nedelsiant apie tai pranešti siuntėjui ir ištrinti šį laišką bei visus jo priedus iš savo sistemos, neplatinti ir nepasilikti jokių šio laiško ar jo priedų kopijų ir neatskleisti šio laiško turinio kitiems asmenims. Mes neprisiimame atsakomybės už informacijos, siunčiamos ar gaunamos elektroniniu paštu, saugumą, vientisumą ir konfidencialumą. Bet kokia šiame elektroniniame laiške pateikta nuomonė ar patarimas yra pateikiami dėl konkrečios situacijos ir yra skirti tik numatytam laiško gavėjui.

Privatumo politika

Advokatų profesinė bendrija „SPC legal“, juridinio asmens kodas 304032386, buveinės adresas Rinktinės g. 5 , Vilnius (toliau – Bendrija arba mes), gerbiame ir saugome Jūsų privatumą bei įsipareigojame sąžiningai ir teisėtai tvarkyti Jūsų asmens duomenis. Ši Bendrijos privatumo politika (toliau – Privatumo politika) skirta informuoti Jus, kaip Bendrija tvarko Jūsų asmens duomenis, taip pat apie Jūsų teises Bendrijai tvarkant Jūsų asmens duomenis. Privatumo politika taikoma Jums, jei Jūsų asmens duomenis tvarko Bendrija.

Privatumo politika parengta vadovaujantis Bendruoju Duomenų Apsaugos Reglamentu (ES) 2016/679, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu ir kitais Lietuvos Respublikoje taikomais teisės aktais, reglamentuojančiais duomenų apsaugą ir tvarkymą.

Ši Privatumo politika gali būti atnaujinama ir keičiama. Bendrija informuos apie atnaujinimus, savo interneto svetainėje www.spclegal.lt paskelbdama pakeistą Privatumo politikos tekstą. Patariame Jums periodiškai apsilankyti mūsų svetainėje ir peržiūrėti aktualią Privatumo politiką.

Kokiais tikslais ir pagrindais tvarkome asmens duomenis?

Bendrija tvarko asmens duomenis toliau nurodytais tikslais:

 • Sutarčių sudarymas ir vykdymas: asmens duomenų tvarkymas yra būtinas, kad galėtume vykdyti su klientais ir kitais kontrahentais sudarytas sutartis, taip pat, kad galėtume savo teisėtais interesais pilnavertiškai teikti teisines paslaugas bei vykdyti mums, kaip savo srities profesionalams, nustatytas teisines pareigas.
 • Teisinių paslaugų klientams teikimas: tam tikrais atvejais, kad galėtumėm pilnavertiškai teikti teisines paslaugas klientams ir vykdyti mums kaip savo srities profesionalams nustatytas pareigas, mes tvarkome ir Jūsų duomenis, kurie yra būtini teisinių paslaugų mūsų klientams teikimui, įskaitant, valstybės ir savivaldybių valdomuose registruose bei informacinėse sistemose (pvz., Nekilnojamojo turto registre, Gyventojų registre, Juridinių asmenų registre), prie kurių teisės aktų nustatyta tvarka Bendrija turi prieigą, kaupiamus duomenimis, taip pat paties kliento pateiktus duomenis. Šis duomenų tvarkymas yra grindžiamas Bendrijos teisėtu interesu tinkamai ir kokybiškai teikti teisines paslaugas klientui, kuomet jo pavedimas apima teisinius santykius, susijusius su tokiais duomenimis, bei Bendrijos klientų teisėtu interesu įgyvendinti ir ginti savo teisės aktų garantuojamas teises ir teisėtus interesus.
 • Pinigų plovimo ir interesų konfliktų prevencija: teikdami teisines paslaugas asmens duomenis tvarkome siekdami įvykdyti mums keliamus teisės aktų reikalavimus, susijusius su pinigų plovimo prevencijos vykdymu bei klientų pažinimu. Asmens duomenis taip pat tvarkome interesų konfliktų prevencijos tikslais. Bendrija Jūsų duomenis šiais atvejais tvarko vykdant teisinę pareigą arba siekiant Bendrijos teisėto intereso, susijusio su teisinių reikalavimų vykdymu.
 • Tiesioginė rinkodara: siekdami pasiūlyti savo paslaugas, dalintis aktualiomis naujienomis, pakviesti į seminarus ar kitus renginius ir pateikti kitą panašią informaciją, tvarkome asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslu. Asmens duomenys šiuo tikslu tvarkomi tik gavus Jūsų sutikimą tokiam duomenų tvarkymui arba Jums esant Bendrijos klientu ir neišreiškus prieštaravimo dėl Jūsų duomenų tvarkymo tiesioginės rinkodaros tikslais, panašių paslaugų rinkodarai.
 • Užklausų valdymas: Bendrija Jūsų duomenis tvarko ir tais atvejais, kai su mumis susisiekiate elektroniniu paštu, pateikdami užklausą, teikdami klausimus, atsiliepimus ar siųsdami informaciją kontaktais, nurodytais mūsų interneto svetainėje ar socialiniuose tinkluose. Bendrija Jūsų duomenis šiais atvejais tvarko siekiant Bendrijos teisėto intereso, susijusio su Jūsų pateiktų užklausų administravimu.
 • Kandidatų į Bendrijos darbuotojus/teisininkus atranka: norėdami prisijungti prie mūsų komandos, Bendrijos elektroninio pašto adresais, darbo paieškos tinklalapiuose ar kitais prieinamais būdais galite pateikti mums savo duomenis. Tokiais atvejais Bendrija Jūsų asmens duomenis nurodytu tikslu tvarkys Bendrijos teisėto intereso pagrindu. Siekdami įvertinti Jūsų kandidatūrą, rekomendacijų galime kreiptis ir į Jūsų esamus darbdavius bei pasiteirauti informacijos apie Jūsų kvalifikaciją, profesinius gebėjimus ir dalykines savybes – tačiau tokią informaciją rinksime tik gavę atskirą sutikimą.
 • Vidaus administravimas (struktūros tvarkymas, raštvedybos tvarkymas, finansų ir buhalterinės apskaitos tvarkymas): asmens duomenis vidaus administravimo tikslu tvarkome dėl Bendrijos teisėto intereso, taip pat vykdydami teisės aktų reikalavimus ir siekdami vidaus administravimo tikslų (tinkamo Bendrijos struktūros, raštvedybos, finansų ir buhalterinės apskaitos tvarkymo).
 • Įsiskolinimų valdymas: Bendrija su šiuo tikslu susijusius asmens duomenis tvarko siekdama valdyti kliento ar kito kontrahento įsiskolinimą, kai tai yra būtina vykdant sutartį ar siekiant Bendrijos teisėto intereso.
 • Teisinių reikalavimų pateikimas, vykdymas, perleidimas ir gynimas: Asmens duomenis tvarkome teisinių reikalavimų pateikimo, vykdymo, perleidimo ir gynimo tikslais, kai tai yra būtina vykdant sutartį ar vykdant teisinę pareigą, arba siekiant Bendrijos teisėto intereso, susijusio su teisiniais reikalavimais.

Iš kur gauname asmens duomenis?

Mes tvarkome asmens duomenis, kuriuos mums pateikiate Jūs ar Jūsų įgalioti asmenys kreipdamiesi į mus dėl mūsų teikiamų paslaugų ir naudodamiesi mūsų paslaugomis, sudarydami sutartis su mumis, taip pat teikdami mums užklausas, prašymus ar pretenzijas.

Bendrija teisinių paslaugų teikimo Jums metu asmens duomenis taip pat gali gauti iš kitų šaltinių, tokių kaip:

 • Kitų mūsų klientų – fizinių ir juridinių asmenų;
 • Valstybės įstaigų ir institucijų, kitų asmenų, vykdančių įstatymų jiems pavestas funkcijas (pavyzdžiui, teisėsaugos institucijų, antstolių, notarų, bankroto administratorių, mokesčių administravimo, finansinių nusikaltimų tyrimo veiklą atliekančių institucijų ir kt.);
 • Trečiųjų šalių, tvarkančių registrus, įskaitant įmones, valdančias jungtines duomenų rinkmenas (pvz. UAB „Creditinfo Lietuva“), Nekilnojamojo turto registrą, Gyventojų registrą, Juridinių asmenų registrą ir kitus registrus, kuriuose tvarkomi asmens duomenys, arba subjektus, kurie tarpininkauja teikiant asmens duomenis iš tokių registrų;
 • Teismų, arbitražų, kitų neteisminių ginčų nagrinėjimo institucijų;
 • Teisminiame ar kitais alternatyviais ginčų sprendimo būdais sprendžiamame ginče dalyvaujančių proceso dalyvių ir jų įgaliotų atstovų;
 • Kitų teisės, finansų, verslo konsultantų;
 • Mums skirtų ir fizinių ar juridinių asmenų, vykdant sutartinius ar teisės aktų reikalavimus, mums pateiktų dokumentų (pvz. pažymose, ekspertizės aktuose, išvadose ir pan.);
 • Juridinių asmenų, kai Jūs esate šių juridinių asmenų atstovas, darbuotojas, steigėjas, akcininkas, dalyvis, savininkas, įgaliotas asmuo ir pan.

Mes galime gauti Jūsų asmens duomenis stebėdami mūsų technologinius įrankius ir paslaugas, įskaitant susirašinėjimą elektroniniais laiškais, bei apjungti turimą informaciją apie Jus, gautą iš įvairių šaltinių.

Kiek laiko saugome Jūsų asmens duomenis?

Visais atvejais asmens duomenis mes tvarkome ne ilgiau nei reikia duomenų rinkimo tikslui pasiekti. Konkrečių kategorijų asmens duomenų saugojimo laikotarpis apibrėžiamas atsižvelgiant į Bendrijos teisėtą interesą arba teisės aktų reikalavimus (pavyzdžiui, reglamentuojančius apskaitos, archyvavimo reikalavimus, ieškinio senaties terminus ir kt.). Suėjus nustatytam terminui, asmens duomenys sunaikinami teisės aktų nustatyta tvarka.

Kam Jūsų asmens duomenys gali būti perduoti?

Teikdami teisines paslaugas savo klientams ir kitais atvejais privalome perduoti asmens duomenis trečiosioms šalims. Tokiais atvejais aukščiau nurodytais tikslais surinkti asmens duomenys gali būti perduodami asmens duomenų gavėjams, tokiems kaip:

 • Mūsų klientai – fiziniai ir juridiniai asmenys;
 • Valstybės įstaigos ir institucijos, kiti asmenys, vykdantys įstatymų jiems pavestas funkcijas (pavyzdžiui, teisėsaugos institucijos, antstoliai, notarai, bankroto administratoriai, mokesčių administravimo institucijos);
 • Teismai, arbitražai, kitos neteisminės ginčų nagrinėjimo institucijos;
 • Trečiosios šalys, tvarkančios registrus, įskaitant įmones, valdančias jungtines duomenų rinkmenas (pvz. UAB „Creditinfo Lietuva“), Nekilnojamojo turto registrą, Gyventojų registrą, Juridinių asmenų registrą ar kitus registrus, kuriuose tvarkomi asmens duomenys, arba subjektus, kurie tarpininkauja teikiant asmens duomenis iš tokių registrų;
 • Lietuvos advokatūra;
 • Teisminiame ar kitais alternatyviais ginčų sprendimo būdais sprendžiamame ginče dalyvaujantys proceso dalyviai ir jų įgalioti atstovai;
 • Auditoriai, teisės, finansų, verslo ir kiti konsultantai.

Asmens duomenų tvarkymui Bendrija gali pasitelkti duomenų tvarkytojus, kad galėtų užtikrinti tinkamą savo paslaugų teikimą ir sklandžią Bendrijos veiklą, įskaitant duomenų centrų, prieglobos, debesijos, interneto svetainės administravimo, informacinių technologijų infrastruktūros ir susijusias paslaugas teikiančius subjektus, taip pat saugos, archyvavimo, reklamos, rinkodaros, personalo paieškos, ryšio paslaugų teikėjus.

Šiuo tikslu asmens duomenys yra atskleidžiami tik tiek, kiek tai yra būtina jų paslaugoms teikti. Be to, tokiais atvejais Bendrija imasi reikiamų priemonių siekiant užtikrinti, kad tokie duomenų tvarkytojai asmens duomenis tvarkytų laikydamiesi Bendrijos nurodymų ir galiojančių teisės aktų bei reikalauja įgyvendinti tinkamas asmens duomenų saugumo užtikrinimo priemones.

Kur tvarkome asmens duomenis?

Paprastai asmens duomenis tvarkome Europos Sąjungos / Europos ekonominėje erdvės (toliau – ES/EEE) teritorijoje. Tam tikrais atvejais asmens duomenys gali būti perduodami ir tvarkomi už ES/EEE ribų.

Asmens duomenys gali būti perduodami ir tvarkomi už ES/EEE ribų, kai perdavimas yra būtinas sutarties sudarymui ir (arba) vykdymui arba Jūs davėte sutikimą, taip pat jeigu yra įgyvendinamos tinkamos apsaugos priemonės.

Tinkamos apsaugos priemonės yra šios:

 • sudaryta sutartis, į kurią yra įtrauktos standartinės Europos Komisijos priimtos sąlygos ar kiti patvirtinti punktai, elgesio kodeksai, sertifikatai ir kt., patvirtinti pagal Bendrąjį Duomenų Apsaugos Reglamentą (ES) 2016/679;
 • šalis, nepriklausanti ES/EEE, kurioje yra asmens duomenų gavėjas, Europos Komisijos sprendimu užtikrina pakankamo lygio asmens duomenų apsaugą;
 • gavėjas yra sertifikuotas pagal duomenų apsaugos susitarimo tarp ES ir Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) (dar vadinamo „privatumo skydu“) reikalavimus (taikoma gavėjams, esantiems JAV).

Jūsų teisės ir jų įgyvendinimas bei gynimas

Jūs turite teisę bet kada, pateikęs/-usi prašymą Bendrijai:

 • susipažinti su Bendrijos tvarkomais Jūsų asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi;
 • reikalauti ištaisyti neteisingus, netikslius arba neišsamius duomenis, ištrinti savo asmens duomenis arba apriboti asmens duomenų tvarkymą, kai asmens duomenys tvarkomi nesilaikant teisės aktų reikalavimų ar kai yra kitas teisinis pagrindas;
 • reikalauti perkelti savo asmens duomenis kitam duomenų valdytojui arba pateikti tiesiogiai Jums patogia forma (taikoma tiems asmens duomenims, kuriuos Jūs pateikėte ir kurie automatizuotomis priemonėmis tvarkomi sutarties ar sutikimo pagrindu);
 • nesutikti su Jūsų asmens duomenų tvarkymu, jei jie tvarkomi teisėto intereso pagrindu, išskyrus atvejus, kai yra teisėtų priežasčių tokiam tvarkymui;
 • tais atvejais, kai Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi atskiro sutikimo pagrindu, turite teisę bet kuriuo metu atšaukti duotą sutikimą savo asmens duomenų tvarkymui.

Mes dedame visas pastangas, kad įgyvendintume Jūsų teises ir atsakytume į Jums kylančius klausimus dėl šioje Privatumo politikoje pateikiamos informacijos. Savo aukščiau nurodytas teises galite įgyvendinti, o taip pat skundus, prašymus ar pranešimus galite pateikti susisiekdami su mumis vienu iš šių būdų:

 • išsiųsdami el. laišką el. paštu info@spclegal.lt ir (arba)
 • pateikdami rašytinį prašymą Advokatų profesinei bendrijai „SPC legal“ adresu Rinktinės g. 5, Vilnius, Lietuva.

Bendrija įsipareigoja atsakyti į Jūsų prašymą per 1 mėnesį nuo jo gavimo dienos. Šis terminas prireikus gali būti pratęstas dar 2 mėnesiams, atsižvelgiant į prašymų sudėtingumą ir skaičių.

Jūs turite teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, jeigu manote, kad Bendrija netinkamai tvarko Jūsų asmens duomenis.

Jei Jums kyla su šia Privatumo politika susijusių klausimų ar turėtumėte prašymų, susijusių su Jūsų asmens duomenų tvarkymu, maloniai prašome kreiptis į mus bet kuriuo Jums patogiu būdu:
Paštu: Rinktinės g. 5, Vilnius

Telefonu: +370 5 2191818

El. paštu: spclegal.lt

 

Slapukų naudojimo politika

Advokatų profesinė bendrija „SPC legal“, juridinio asmens kodas 304032386, buveinės adresas Rinktinės g. 5, Vilnius (toliau – Bendrija arba mes), siekdama palengvinti ir pagerinti Jūsų naudojimąsi mūsų interneto svetaine www.spclegal.lt (toliau – Svetainė) bei labiau pritaikyti Svetainės veikimą Jūsų poreikiams, Svetainėje naudoja slapukus.

Ši Slapukų politika sukurta tam, kad mūsų Svetainės lankytojai sužinotų daugiau informacijos apie Svetainėje naudojamus slapukus, kaip Bendrija juos naudoja bei kokiu tikslu.

Kas yra slapukai ir kaip jie veikia?

Slapukai yra nedideli tekstiniai failai, kuriuos Jūsų interneto naršyklė apsilankant mūsų Svetainėje patalpina Jūsų kompiuteryje, planšetėje arba kitame galiniame įrenginyje.

Naudodami slapukus savo Svetainėje siekiame:

 • atpažinti sugrįžtančius Svetainės lankytojus;
 • analizuoti Jūsų įpročius, kad Svetainės veikimas būtų patogus, efektyvus ir atitiktų Jūsų poreikius bei lūkesčius;
 • išmatuoti ir analizuoti į mūsų Svetainės siunčiamos informacijos ir duomenų srautus.

Kokius slapukus naudojame?

Slapukai gali būti sesijos arba nuolatiniai. Sesijos slapukai ištrinami iš galinio įrenginio, kai naršyklė uždaroma. Nuolatiniai slapukai yra saugomi galiniame įrenginyje, kol jie bus ištrinti arba jų galiojimo laikas pasibaigs.

Žemiau pateikiami mūsų Svetainėje naudojamų slapukų aprašymai:

Slapuko pavadinimasDuomenų tvarkymo tikslas/ paskirtisSukūrimo momentasGaliojimo laikasNaudojami duomenys
qtrans_front_languageSlapukas, išsaugantis lankytojo kalbos nustatymus.Įėjimo į svetainę metu1 metaiTinklalapio kalbos pasirinkimas
_gaSlapukas, naudojamas statistinei tinklapio informacijai rinkti.Įėjimo į svetainę metu2 metaiUnikalus identifikatorius
_gidSlapukas, naudojamas statistinei tinklapio informacijai rinkti.Įėjimo į svetainę metu24 valandosUnikalus identifikatorius
_gatSlapukas, naudojamas statistinei tinklapio informacijai rinkti.Įėjimo į svetainę metu1 minutėUnikalus identifikatorius

 

Kokiu pagrindu naudojami slapukai bei kaip nutraukti slapukų išsaugojimą arba pašalinti slapukus iš galinio įrenginio?

Visi mūsų naudojami slapukai, išskyrus būtinuosius, gali būti naudojami tik Jūsų išankstiniu sutikimu. Savo sutikimą galite išreikšti paspaudę mygtuką „Sutinku“ Svetainės puslapio apačioje iškylančioje slapukų juostoje.

Informuojame, kad Jūs bet kuriuo metu galite kontroliuoti slapukų naudojimą, pakeitę savo naršyklės nustatymus. Jeigu nesutinkate, kad į Jūsų kompiuterį ar į kitą galinį įrenginį būtų įrašomi slapukai, galite pakeisti savo interneto naršyklės nustatymus ir išjungti visus slapukus arba įjungti / išjungti juos po vieną. Tačiau atkreipiame dėmesį, kad kai kuriais atvejais tai gali sulėtinti naršymo internete spartą, apriboti tam tikrų interneto Svetainės funkcijų veikimą arba blokuoti prieigą prie Svetainės.

Daugiau informacijos apie tai, kaip pašalinti slapukus, o taip pat kitos naudingos informacijos, susijusios su slapukų naudojimu, galite rasti interneto svetainėje http://www.allaboutcookies.org/.

Informacijos pakeitimai

Bendrija gali bet kuriuo metu atnaujinti šią Slapukų politiką. Todėl rekomenduojame Svetainės lankytojams reguliariai patikrinti mūsų Svetainės turinį, siekiant susipažinti su Slapukų politikos atnaujinimais arba pakeitimais.